Extra maatregelen op het gebied van integriteit

print

We hebben in de eerste acht maanden van 2012 een aantal maatregelen getroffen om de integriteit verder te verbeteren.

  • Het beleid voor het verrichten van nevenwerkzaamheden is aangescherpt. Er heeft een inventarisatie en analyse van nevenwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij alle nevenfuncties van het management in beeld zijn gebracht. De aan deze nevenfuncties verbonden risico’s zijn in beeld gebracht en risicobeperkende maatregelen zijn genomen. Daarnaast heeft het management zichtbaar gemaakt dat voor de medewerkers de processen rond het vragen en verlenen van toestemming voor nevenwerkzaamheden volledig in control zijn. Voor enkele ’risicovolle‘ organisatieonderdelen hebben we de uitgevoerde analyse op de medewerkers laten toetsen. Daar waar nodig zijn extra risicobeperkende maatregelen geadviseerd.
  • Al meer dan zeven jaar werken we actief, gestructureerd en beleidsmatig aan de integriteit van UWV. In 2005 is voor het eerst de Integriteitthermometer uitgevoerd. Doel was te meten hoe medewerkers het integriteitklimaat ervaren. Na 2005 is de Integriteitthermometer periodiek herhaald om de voortgang te meten. De laatste meting is in 2010 uitgevoerd. Om het integriteitklimaat op een andere wijze te kunnen monitoren zonder afhankelijk te zijn van respons van enquêtes, is een integriteitdashboard ontwikkeld. Met het dashboard krijgt het management zicht op de effectiviteit van de maatregelen die ze hebben genomen om integriteit te verankeren in hun bedrijfsonderdeel. Daarnaast levert het instrument informatie die het management helpt om op een goede manier te sturen in de breedte, maar ook op specifiek benoemde onderwerpen. De testfase is bijna afgerond, we nemen het instrument in het najaar van 2012 in gebruik.
  • We hebben een De Commissie Integriteit ingericht, die zich richt op versterking van het integriteitsysteem door de verbinding te maken met organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze commissie, die in juli 2012 voor het eerst bijeen is gekomen, bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur UWV, de directeur HRM, de directeur Bestuurszaken en een externe deskundige. Het hoofd van ons Bureau Integriteit is als adviseur aan de commissie verbonden.
  • We hebben een verkennend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we de opzet en de werking van het integriteithuis UWV het beste kunnen auditen. Daaruit bleek dat het gebruik van een model waarmee organisaties een zelfstudie kunnen uitvoeren, mogelijk een te grote overlap oplevert met het integriteitdashboard dat binnenkort wordt geïmplementeerd. De komende tijd wordt nader beoordeeld hoe hiermee verder te gaan.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag