Risicobeheersing 2012

print

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus. Hiervoor gebruiken we binnen UWV een aantal specifiek op risicomanagement geënte overleggen en instrumenten, zoals een centraal risicosignaleringsoverleg en het decentraal in kaart brengen van risico’s via zogenoemde Control Risk Self Assessments.

Wij onderkennen als belangrijkste risico’s met betrekking tot beleidsprioriteiten:

  • Ontevreden klanten c.q. uitval van klanten als gevolg van aangepast dienstverleningsconcept

UWV zal, onder andere als gevolg van het Redesign WERKbedrijf, een groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten. Deze zouden dit als een ernstige vermindering van de dienstverlening kunnen ervaren. Een deel van onze klantenpopulatie zal ook moeten wennen aan digitale dienstverlening. We zullen moeten vaststellen wat dit betekent voor de aard en de omvang van de intensieve dienstverlening. Wel heeft het ministerie van SZW ons extra budget toegekend om klanten meer tijd te geven om aan de omschakeling naar digitale dienstverlening te wennen. Hiermee kunnen we extra mensen inzetten voor de begeleiding van minder digivaardigen op de Werkpleinen.

Ook zetten we speciale klantenteams in om klanten die tussen wal en schip dreigen te geraken tijdig op te sporen, zodat de problemen snel en structureel kunnen worden opgelost.

  • Productieverlies door Redesign: medewerkers zijn onvoldoende in staat om omschakeling naar het nieuwe businessmodel te maken

De bezuinigingen op de uitvoeringskosten leiden niet alleen tot ingrijpende veranderingen in de uitvoering maar ook tot onzekerheid onder medewerkers. UWV besteedt daarom extra aandacht aan de communicatie naar medewerkers en aan ontwikkelingen in het ziekteverzuim. We zijn continu met medewerkers in gesprek over hoe zij hun werkkansen binnen én buiten UWV kunnen vergroten.

  • Aanpassing wet- en regelgeving

Bij de invulling van de financiële taakstellingen uit het regeerakkoord is rekening gehouden met (toekomstige) aanpassingen in de wet- en regelgeving, inclusief deregulering. Eventuele vertragingen in het traject om tot de aanpassingen te komen, kunnen ertoe leiden dat we taakstellingen pas later of niet geheel behalen. Ook kunnen ze leiden tot stagnatie in de voorziene veranderingen en vereenvoudigingen in de werkwijze van UWV. UWV blijft hierover in nauw overleg met het ministerie.

In samenhang met de vereenvoudiging van wet- en regelgeving willen we invulling geven aan de budgettaire taakstelling. Dit kan door onze uitkeringsprocessen verregaand te automatiseren (e-dienstverlening en e-werken) en ook elders handmatig werk te laten vervallen. Dit betekent een forse reductie van de benodigde personele capaciteit. Het is een complexe opdracht maar de risico’s zijn in beeld gebracht. Het programma is opgeknipt in opvolgende stappen met een beperkte doorlooptijd.

  • Stapeling van wijzigingen in wet- en regelgeving en (IV-) veranderactiviteiten

Alle veranderingen leggen een grote druk op de ICT-voorzieningen en de (IM) verandercapaciteit. UWV zet actief in op het verplaatsen van de klantcontacten naar het digitale kanaal. Om de grotere vraag naar digitale diensten aan te kunnen, dient het ICT-landschap stabiel te zijn en robuust, in termen van verhoogde beschikbaarheid en functionaliteit van de digitale systemen. Ook de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving heeft grote gevolgen voor de ICT. Gezien alle veranderingen wordt het lastig om nieuwe aanpassingen in taakstellingen c.q. wet- en regelgeving op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te voeren. Met de vastgestelde projectportfolio 2013 is de maximale verandercapaciteit van UWV bereikt. Dit betekent dat als er in 2013 nieuwe projecten toegevoegd moeten worden aan de projectportfolio, bijvoorbeeld door nieuwe W&R trajecten, er elders projecten dienen af te vallen. Dit gaat dan ten koste van het realiseren van de aan UWV opgelegde taakstelling uit het Regeerakkoord.

  • Hogere instroom dan verwacht in het jaarplan 2012

In het jaarplan 2012 heeft UWV melding gemaakt van het risico op een beduidend hogere instroom dan op basis van de Macro-Economische Verkenning werd verwacht. Begin 2012 werd die beduidend hogere instroom al zichtbaar, die ontwikkeling is daarna bevestigd door de op 1 maart jl. uitgebrachte Centraal Economisch Plan ramingen. In de eerste acht maanden van dit jaar is het aantal aanvragen WW 18 procent hoger dan vorig jaar uitgekomen. De realisatie 2011 is uitgekomen op 511.000 WW-aanvragen; de begroting 2012 gaat uit van 466.000 stuks. Recente ramingen gaan ervan uit dat we zullen uitkomen op 538.000 WW-aanvragen in 2012.

Om de hogere instroom op te vangen, is er aanvankelijk een tijdelijk pakket noodmaatregelen ingezet. Na overleg met het ministerie van SZW hebben we extra budget verkregen om de capaciteit bij de divisies Uitkeren en UWV WERKbedrijf uit te breiden.

De komende periode blijft UWV in nauw overleg met het ministerie over de bovengenoemde risico’s. Waar nodig zullen we, in nauw overleg met SZW, (aanvullende) beheersmaatregelen formuleren c.q. prioriteiten stellen.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag