Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen

print

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV, Belastingdienst en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op het gebied van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht. Ambitie is om de loonaangifteketen robuuster te maken, dat wil zeggen steeds beter bestand tegen, soms onvoorziene, (wets-)wijzigingen en om het (meervoudig) gebruik van de gegevens te bevorderen.

Voor 2012 zijn de volgende speerpunten benoemd:

  • Continuïteit: het is essentieel dat de continuïteit van de loonaangifteketen is gewaarborgd en dat er geen verstoringen optreden. In 2012 is de gegevensset 2013 opgesteld en zijn voorbereidingen getroffen voor het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip (ULB) en de nieuwe wetgeving jaarloonuitvraag. Ook is een leercirkel georganiseerd om processen vanuit verschillende invalshoeken te evalueren.
  • Beleid op gegevenskwaliteit: begin september bleek tijdens de managementconferentie loonaangifteketen dat er een breed draagvlak is voor de door UWV en de Belastingdienst gezamenlijk geformuleerde visie op gegevenskwaliteit. Om de kwaliteit van de gegevens te borgen, wordt intensiever samengewerkt volgens de Horizontaal Toezichtmethode van de Belastingdienst. Deze methode gaat uit van samenwerking: afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Met het Forum Kwaliteit van het Afnemersoverleg Loonaangifteketen wordt samengewerkt met het doel de toegevoegde waarde van de gegevens van afnemers verder te vergroten. In de eerste acht maanden van 2012 is verder gewerkt aan het stroomlijnen van eenduidige begrippen en de normering van de gegevenskwaliteit.
  • Herinrichten Polisadministratie en doorgroei naar BLAU: in februari is een verkenning opgeleverd over de consequenties van het doorontwikkelen van de Polisadministratie tot een basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). Daarbij zijn de nog ontbrekende functionaliteiten geïnventariseerd en gecategoriseerd. In vervolg op deze verkenning heeft SZW verzocht om een impactanalyse. We hebben deze impactanalyse in september naar SZW gestuurd.
  • Onderzoek ontvlechting: we onderzoeken of het mogelijk is de niet-noodzakelijke verwevenheid tussen gegevenslogistiek en primaire processen op te heffen. Daarmee zouden wijzigingen in de gegevensset niet langer per definitie leiden tot aanpassingen in de processen (en vice versa). Op die manier wordt de keten wijzigingsbestendig, flexibel en eenvoudig. Begin mei is besloten om een scenario hiervoor te laten uitwerken. In de zomer is een plan gemaakt voor het opstellen van een globaal ontwerp en een businesscase.
  • Samenwerking/houding en gedrag: in het voorjaar is onderzoek gedaan naar de samenwerkingscultuur in de loonaangifteketen. De resultaten zijn in juni met elkaar gedeeld. Belangrijkste aandachtspunten zijn de als onevenredig ervaren inspanningen voor de maandelijkse rapportage, de effectiviteit van de overlegstructuur (waarbij vooral de verticale verbinding aandacht behoeft) en de haalbaarheid van de speerpunten in 2012. Deze aandachtspunten worden de komende periode opgepakt. Begin september is een managementconferentie gehouden, gericht op het versterken van de samenwerking. Eén van de onderwerpen was het, met de blik op 2013, herijken van de visie en speerpunten.
  • Nieuwe afnemers aansluiten en een breder gebruik stimuleren: in april is de eerste fase van een onderzoek naar de samenwerking met de pensioensector afgerond. Een strategisch document over de kansen, mogelijkheden en op te lossen vragen is met de pensioensector besproken. Om de juridische belemmeringen voor een breder gebruik door gemeenten op te lossen, is overleg geweest met het Inlichtingenbureau. Ook zijn informatieanalyses gestart naar de mogelijkheden van (her)gebruik van bestaande producten voor verzekeraars. Met het Verbond van Verzekeraars is afgesproken dat de aandacht in eerste instantie wordt gericht op de Status uitkering arbeidsgeschiktheid (SUAG). Met de SUAG levert UWV maandelijks gegevens over wijzigingen in de status van de arbeidsgeschiktheid van pensioendeelnemers. Pensioenuitvoerders hebben deze gegevens onder andere nodig om het recht op premievrijstelling vast te stellen.
  • Inrichten stakeholdermanagement: om de contacten met stakeholders te optimaliseren wordt per stakeholder een communicatie- en samenwerkingsstrategie vastgesteld. Het gaat om inhoudingsplichtigen, software ontwikkelaars, fiscaal intermediairs, gegevensafnemers, beoogde gegevensafnemers, politiek, ministeries en VNO-NCW.

Over alle resultaten van de hier genoemde speerpunten wordt vierwekelijks gerapporteerd in de rapportage loonaangifteketen 2012.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag