Cliëntenraden in 2012

print

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden. De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie.

De eerste acht maanden van 2012 zijn de raden vooral actief geweest met het opstellen van hun jaarverslagen over 2011 en hun jaarplannen voor 2012, waarbij ze aansluiting zochten bij het jaarplan van UWV. Daarnaast is de regeling cliëntenparticipatie, die in 2002 als grondslag diende voor het invoeren van cliëntenparticipatie binnen UWV, opnieuw vastgesteld. In goede samenwerking met zowel de Centrale Cliëntenraad als de Districtsraden is gekeken naar de praktische werking van de regeling, naar mogelijke knelpunten en oplossingen voor die knelpunten.

De Raad van Bestuur van UWV heeft met de Centrale Cliëntenraad gesproken over de gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening en voor onze organisatie, met speciale aandacht voor de versnelde invoering van e-dienstverlening en het redesign van onze divisie WERKbedrijf. De raad heeft vijf gevraagde adviezen uitgebracht over onder andere het Protocol huisbezoek, de invoering van het International Bank Account Number (IBAN) en het concept Jaarplan 2013. Daarnaast heeft de raad zes ongevraagde adviezen uitgebracht over onder andere het wegvallen van de persoonsgebonden budgetten, het taalgebruik voor de Wajongpopulatie en de Wet Dwangsom.

Met de Districtsraden is gesproken over de ervaringen van klanten met de invoering van e-dienstverlening en hoe de districtsraden betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling en uitrol van de e-dienstverlening. Aan de hand van deze inventarisatie zullen we gezamenlijk een plan van aanpak opstellen en bepalen bij welke onderwerpen de raden een rol kunnen spelen.

Verder bespraken we met de raden de sluiting van Werkpleinen en de effecten hiervan voor de dienstverlening van UWV, de communicatie van UWV met klanten en de profilering van cliëntenparticipatie in de districten.

In samenwerking met de cliëntenraden hebben we de scan cliëntenparticipatie uitgevoerd. Dit meetinstrument bevraagt beide partijen op hun ervaringen met de toepassing van cliëntenparticipatie.  Aan de hand van de resultaten is een rapport opgesteld dat een goed beeld geeft hoe zowel de cliëntenraden als UWV vorm geven aan cliëntenparticipatie. Ook worden er verbetersuggesties gedaan. In samenwerking met de cliëntenraden zullen we bekijken hoe we dit verder gaan oppakken.   

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag