Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum in 2012

print

In juli 2009 hebben UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) opgericht. Doel is het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van de arbeidsdeskundigheid.

De kennisontwikkelingsactiviteiten van het AKC sluiten direct aan op de kennisagenda van UWV. Samen met het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) wordt steeds vaker in multidisciplinaire onderzoeksteams gewerkt. Zo doen in vier regio’s multidisciplinaire teams onderzoek naar arbeidsmarktbevorderende factoren bij autisme spectrum stoornissen (ASS). Dit onderzoek wordt eind 2012 afgerond.

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ omvat inmiddels elf afgesloten onderzoeken en heeft ook de eerste concrete resultaten opgeleverd. Onze arbeidsdeskundigen kunnen in hun werk bijvoorbeeld binnenkort gebruik maken van de ‘Arbeidsdeskundige Voorbeeld Casuïstiek’. Verder zijn een methodiek voor de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde en een arbeidsdeskundige methodiek voor het herontwerpen van werkprocessen ontwikkeld. Een ander onderzoek leverde de ‘Praktijkgids keuze re-integratie doel en methodiek’ op,  een training in arbeidsdeskundig vakmanschap. Samen met UWV is in 2011 een leidraad Jobcoach ontwikkeld om aanvragen voor jobcoachondersteuning beter te kunnen beoordelen, met toetsing door arbeidsdeskundigen. Deze leidraad is per 1 april als protocol ingevoerd voor nieuwe aanvragen.

Een project dat grote maatschappelijke impact kan hebben is de Werkscan, een aanpak om werkenden zelf meer regie op hun duurzaamheid op de arbeidsmarkt te geven en zo uitval te voorkomen. Er zijn pilots gestart met bedrijven en de sectoren Gezond Transport en Metaal fit om de Werkscan verder in Nederland te introduceren. Zestig arbeidsdeskundigen worden hiervoor opgeleid, de ondersteunende websites zijn inmiddels live gegaan. Eind 2012 is ook de Werkscan voor werkzoekenden gereed voor UWV en gemeenten.

Twee arbeidsdeskundigen van UWV zijn gestart met promotieonderzoeken. Het ene onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de dagelijkse toepasbaarheid van het deskundigenoordeel als middel om vast te stellen of een werknemer moet worden beoordeeld als ziek of niet ziek voor het eigen werk. Het tweede onderzoek heeft als onderwerp participatiegerichte indicatiestelling en advisering die zich richt op het activeren van de eigen regie van de cliënt, met als doel duurzame arbeidsparticipatie.

Op de website en in de Arbeidsdeskundige Kennisbank zijn alle AKC Cahiers en andere projectresultaten online te vinden. De kennis en informatie van UWV vormen een belangrijke bouwsteen voor deze kennisbank. In 2012 richten de onderzoeken zich op implementatie van de ontwikkelde kennis, op doorontwikkeling van die kennis en op het meten van de effecten van de toepassing van die kennis door professionals. In juni 2012 kwamen er twee nieuwe AKC Onderzoekcahiers uit, over de arbeidsdeskundige methodiek voor de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde en over arbeidsdeskundig handelen bij het inschatten van verlies van arbeidsvermogen bij personenschade.

Het Wajong project ‘Werken naar Vermogen. Samenwerkende beroepsgroepen in de Regio’ is succesvol afgerond. Dit project van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen (NVVG) is uitgevoerd met subsidie vanuit het ministerie van SZW. Acht beroepsgroepen hebben samen aanbevelingen opgesteld om de samenwerking te versterken in de keten die Wajongers ondersteunt op weg naar de arbeidsmarkt. Onder de titel “MMM…mensen met mogelijkheden” is op 30 maart 2012 een slotconferentie gehouden. Daar is een convenant ondertekend, gericht op betere samenwerking in de keten rondom Wajongers. Het eindrapport is in mei aangeboden aan SZW. De beroepsgroepen hebben de resultaten van het project inmiddels gepresenteerd op hun jaarlijkse congressen. Met SZW voeren we overleg over de inzet van deze aanpak bij de verdere professionalisering van de Wajongketen.

Medio 2012 is de evaluatie gestart van de eerste drieënhalf jaar AKC. Op basis van de evaluatieresultaten worden afspraken gemaakt hoe na 1 januari 2013 verder invulling wordt gegeven aan het AKC.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag