Verbeteren ZW-Arborol in 2012

print

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. We hebben met het ministerie van SZW een aantal maatregelen afgesproken om in de uitvoering meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom bij de Ziektewet. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het ZW-arboverbeterplan. Alle maatregelen zijn in de eerste helft van 2012 gerealiseerd. Het project is in juli 2012 dan ook gedechargeerd. De gerealiseerde maatregelen worden nu geborgd via de reguliere lijn.

  • We hebben in alle vestigingen voorbereidingen getroffen om de regie in het ZW-arbo klantproces te leggen bij de re-integratiebegeleider in plaats van bij de verzekeringsarts. Hiermee willen we bewerkstelligen dat de focus meer komt te liggen op arbeidsparticipatie en herstel in combinatie met demedicalisering. Op veel UWV-kantoren is deze nieuwe werkwijze inmiddels geïmplementeerd; de overige kantoren volgen voor het einde van dit jaar. We hebben de sturing verbeterd met behulp van nieuwe prestatie- en stuurindicatoren op het gebied van de uitstroom uit de Ziektewet, het opstellen van plannen van aanpak en de beoordeling van re-integratieverslagen.
  • Net zoals werkgevers dat doen voor hun zieke werknemers, stellen onze eigen ZW-Arboteams re-integratieverslagen op over de inspanningen die UWV heeft geleverd om mensen met een Ziektewet-uitkering weer aan het werk te krijgen. Om de kwaliteit van deze verslagen te verhogen, laten we alle verslagen – op een paar door de wetgever bepaalde uitzonderingen na – toetsen door de WIA-teams in de districten. Deze teams bestaan uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een procesbegeleider. Inmiddels wordt 90 procent getoetst. Hiermee voldoen we vrijwel geheel aan de wettelijke verplichting. Verder hebben we lokaal en landelijk leercirkels ingericht om de kwaliteit landelijk te borgen.
  • We hebben platforms ingericht waar kantoren kennis en ervaringen delen rond innovatieve en succesvolle re-integratiemiddelen.

In 2012 is een pilot gehouden waarbij de ABU (de branchevereniging Algemene Bond Uitzendondernemingen) en UWV samenwerkten met als doel zieke uitzendkrachten sneller terug te begeleiden naar (passend) werk en zo langdurend verzuim substantieel te reduceren. UWV bekeek daarbij welke arbeid passend zou zijn voor de zieke uitzendkracht en de uitzendbranche zorgde vervolgens voor passend werk. In vervolg op deze pilot is deze werkwijze opgenomen in het wetsvoorstel Beperking langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetpopulatie dat voorziet in modernisering van de Ziektewet. Het voornemen om uitzendwerkgevers bij ziekte twee weken loon te laten doorbetalen is hiermee van de baan.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Uitstroom uit Ziektewet naar vangnetcategorieën in 2012
Uitstroom uit Ziektewet naar vangnetcategorieën in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 is 91,4 procent van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnet-categorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet .

Lees verder