Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met derde kwartaal 2012

print

Alle handelingen van UWV worden intern streng gecontroleerd. Ze moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden alle afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is. De hieronder vermelde cijfers hebben een indicatief karakter.

De rechtmatigheid als geheel over de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2012 (de periode 1 oktober 2011 tot 1 juli 2012) bedraagt 98,9 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van zowel de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2011 als ten opzichte van het hele verslagjaar 2011. Belangrijkste oorzaak is een daling bij de WW. De rechtmatigheid van de WW staat onder druk als gevolg van de snel toenemende instroom en de noodmaatregelen die we daarom hebben moeten treffen. Omdat we tijdelijk budget voor extra capaciteit hebben gekregen, konden we de noodmaatregelen per 1 juli 2012 beëindigden. Ook bij de Toeslagenwet en de Wet arbeid en zorg (Wazo) is er sprake van een daling van de rechtmatigheid. De daling van de Toeslagenwet doet zich voor bij het WW-gedeelte. De daling van het rechtmatigheidcijfer voor de Wazo is te wijten aan fouten bij de dagloonberekening. De rechtmatigheid bij onder meer de Ziektewet en de WIA is daarentegen gestegen.

De volgende tabel geeft, per wet, gescheiden de percentages financiële fouten en onzekerheden in de uitkeringslasten weer.

 

Financiële Rechtmatigheid tot en met derde kwartaal verslagjaar 2012  
  Financiële fouten (%)   Onzekerheden (%)
       Wet
t/m 3e kwartaal verslagjaar 2012
t/m 3e kwartaal  verslagjaar 2011        
gehele verslagjaar 2011
  t/m 3e kwartaal verslagjaar 2012
t/m 3e kwartaal verslagjaar 2011       
 gehele verslagjaar 2011
Wajong 0,2 0,2 0,2   0,0 0,2 0,0
WAO 0,0 0,1 0,1   0,0 0,0 0,0
WAZ 0,1 0,2 0,2   0,0 0,6 0,5
Wazo 1,3 0,2 0,2   0,0 0,0 0,0
WIA 0,4 1,1 0,9   0,0 0,0 0,2
WW 2,1 1,7 1,7   0,5 0,3 0,0
ZW 2,0 3,0 3,4   0,0 0,0 0,0
TW 3,0 1,7 1,9   0,0 0,8 0,6
BIA 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
IOW 0,0 3,2 2,5   0,0 0,0 0,0
UWV -breed 1,0 0,9  0,9   0,1 0,1 0,0

 

Zowel ten opzichte van het jaarcijfer 2011 als ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar neemt het UWV-foutpercentage toe. De grootste stijging op wetniveau ten opzichte van het jaarcijfer doet zich voor bij de Toeslagenwet (TW), de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de WW. Daartegenover staat een daling van het foutpercentage bij de arbeidsongeschiktheidswetten (met uitzondering van de Wajong), de Ziektewet (ZW) en de inkomensvoorziening Oudere Werknemers (IOW).

Het overall percentage financiële fouten WW is gestegen van 1,7 over 2011 naar 2,1. Vrijwel alle fouten hebben betrekking op ontslagwerkloosheid. Het WW-cijfer is een gewogen gemiddelde van een aantal deelscores. De financiële onrechtmatigheid voor de uitkeringsverstrekking WW bedraagt 1,9 procent. Binnen dat cijfer is één fout (waarbij de opzegtermijn onjuist was beoordeeld) verantwoordelijk voor 0,9 procent.  Dagloonfouten zorgden voor 0,3 procent fouten. Verder werd in twee gevallen geconstateerd dat het aantal uren beschikbaarheid afweek van het aantal uren waarvoor de uitkering werd verstrekt. Dit zorgt voor een foutpercentage van 0,3 procent. Bij WW-trajecten werd een plaatsing gedeclareerd en vergoed terwijl niet aan de voorwaarde daarvoor werd voldaan. Dit zorgt voor een foutpercentage van 0,2 procent.

Ook bij de Wazo ligt het foutpercentage boven het niveau van 2011: van 0,2 naar 1,3. Deze daling van het rechtmatigheidcijfer voor de Wazo is te wijten aan fouten bij de dagloonberekening.

Opvallend is ook de sterke toename van het foutpercentage bij de TW. Onjuiste beoordeling en/of registratie in het systeem van het neveninkomen van de klant of diens partner leidde in vier gevallen  tot een onjuiste toeslagbetaling. Voor de TW WWB bedraagt het foutpercentage 2,8 procent, voor de TW ZW 0,2 procent.

Het foutpercentage ZW daalt ten opzichte van het jaarcijfer 2011. Dagloonfouten en onjuiste toepassing van het kortingsartikel in de ZW zijn nog dominant, hoewel het aandeel van deze foutsoorten afneemt ten opzichte van 2011.

Het foutpercentage voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ligt onder het niveau van verslagjaar 2011 en is ook lager dan over de eerste drie kwartalen van 2011. Bij de IOW werden geen fouten geconstateerd.

De onzekerheid ligt op hetzelfde niveau als over dezelfde periode in 2011. De onzekerheid zit vooral bij re-integratietrajecten WW waar essentiële informatie in de dossiers ontbreekt. Er lopen acties om de noodzakelijke gegevens alsnog te verkrijgen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag