Resulaten project herbeoordeling zelfstandigen

print
Resultaten door de Commissie Asscher-Vonk afgehandelde zaken

- gedeeltelijk gegrond

153 28%

- ongegrond

221 40%

- niet ontvankelijk

22 4%

- ingetrokken

21 4%
  Aantal Percentage
Totaal aantal afgehandelde zaken 551 100%
waarvan    

- geheel gegrond

134 24%

Resultaten door de Commissie Asscher-Vonk afgehandelde zaken

- gedeeltelijk gegrond

153

- ongegrond

221

- niet ontvankelijk

22

- ingetrokken

21
  Aantal
Totaal aantal afgehandelde zaken 551
waarvan  

- geheel gegrond

134

 

In februari 2010 verscheen een kritisch rapport van de Nationale ombudsman over de voorlichting die UWV in 2004 en 2005 heeft gegeven over het opgeven van gewerkte uren aan uitkeringsgerechtigden die wilden starten als zelfstandige. In vervolg hierop heeft de minister van SZW aan de Tweede Kamer toegezegd dat iedereen die vóór 2007 was geconfronteerd met een terugvordering of boete voor het opgeven van te weinig gewerkte uren, een herzieningsverzoek kon indienen. Deze omvangrijke herbeoordelingsoperatie is op 1 april 2011 afgesloten.

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk, die UWV adviseerde bij het nemen van een beslissing over de ingediende bezwaren, heeft eind mei 2012 zijn eindverslag aangeboden aan het ministerie van SZW. De minister heeft dit verslag, samen met een cijfermatige verantwoording vanuit UWV, begin juli 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij heeft hij zijn waardering uitgesproken voor de inzet van zowel de commissieleden als de medewerkers van UWV.

De adviescommissie heeft in totaal 551 zaken behandeld:

  • In 315 daarvan ging het om een bezwaar dat betrokkene heeft aangetekend tegen de beslissing op het herzieningsverzoek.
  • De adviescommissie heeft daarnaast advies uitgebracht in 188 lopende (hoger) beroepszaken. In deze zaken heeft de rechter betrokkenen in de gelegenheid gesteld zich te wenden tot de commissie; de bestuursrechter betrekt het standpunt van de adviescommissie bij de uitspraak).
  • De commissie heeft UWV voorts geadviseerd in 48 zaken, waarvan het bezwaar al voor aanvang van de herzieningsoperatie was ingediend.

UWV heeft in alle gevallen het advies van de adviescommissie Asscher-Vonk overgenomen. Dit heeft tot de in de tabel weergegeven resultaten geleid.

De (gedeeltelijk) gegrond verklaarde bezwaarschriften vertegenwoordigen een totaalbedrag van € 3.376.240 aan opgelegde terugvordering en boete. Voor zover het geen lopende (hoger) beroepszaken zijn, waarbij de uitspraak van de rechter moet worden afgewacht, stort UWV de betreffende bedragen, voor zover reeds geïnd, terug aan betrokkenen. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag