Passend werkaanbod in 2012

print
Afgeronde passende werkaanboden met intensieve dienstverlening
Klant heeft zelf andere baan gevonden 399
Resultaat 2012 t/m augustus
Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures 1.994
Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature 1.950
Klant heeft afgezien van uitkering 89

 

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend. De werkzoekende moet dan op straffe van een sanctie werk aanvaarden dat hem wordt aangeboden. In de praktijk komt slechts een klein deel van de circa 70.000 langdurig werklozen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan twaalf uur per week beschikbaar voor werk.

Met de minister van SZW hebben we afgesproken dat we jaarlijks aan 5.000 langdurig WW-gerechtigden die minimaal twaalf uur voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn een passend werkaanbod doen. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende  twee vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen  arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en  vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen.

We richten ons met deze arbeidsintensieve aanpak dus op langdurig werklozen die volledig beschikbaar zijn. In de eerste acht maanden van 2012 hebben onze inspanningen geleid tot het realiseren van 4.432 PaWa’s. 45 procent van de klanten is aangenomen op een uitgezochte vacature.

We letten scherp op of klanten niets te verwijten valt als het passend werkaanbod niet tot een baan leidt, zo nodig leggen we sancties op. In 155 gevallen is verwijtbaar gedrag geconstateerd. Dit heeft geleid tot 125 opgelegde maatregelen. Het verschil tussen het aantal gevallen van verwijtbaar gedrag en het aantal opgelegde maatregelen is te verklaren doordat enkele maatregelen niet als zodanig zijn geregistreerd. Daarnaast zijn er uitkeringen geschorst waarvan een deel later alsnog definitief is beëindigd. We verwachten dat het percentage gevallen van verwijtbaar gedrag waarbij een maatregel wordt opgelegd de komende maanden verder toeneemt. We hebben hierover intern duidelijke werkafspraken gemaakt, waarbij uitgangspunt is dat ieder verwijtbaar gedrag leidt tot een sanctie.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Suzan Batstra (40), was ruim een jaar werkloos
Suzan Batstra (40), was ruim een jaar werkloos