Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met tweede kwartaal 2012

print

Alle handelingen van UWV worden intern streng gecontroleerd. Ze moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden alle afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is. De hieronder vermelde cijfers hebben een indicatief karakter.

De rechtmatigheid als geheel over de eerste twee kwartalen van het verslagjaar 2012 (de periode 1 oktober 2011 tot 1 april 2012) bedraagt 98,4 procent. Dat betekent een daling ten opzichte van zowel de eerste twee kwartalen van het verslagjaar 2011 als ten opzichte van het hele verslagjaar 2011. Belangrijkste oorzaak is een daling bij de WW. De rechtmatigheid van de WW staat onder druk als gevolg van de snel toenemende instroom en de noodmaatregelen die we daarom hebben moeten treffen. In verband met de opschaling van personeel worden de noodmaatregelen per 1 juli 2012 beëindigd.

De volgende tabel geeft, per wet, gescheiden de percentages financiële fouten en onzekerheden in de uitkeringslasten weer.

 

Financiële Rechtmatigheid tot en met tweede kwartaal verslagjaar 2012  
  Financiële fouten (%)   Onzekerheden (%)
       Wet
t/m 2e kwartaal verslagjaar 2012
t/m 2e kwartaal  verslagjaar 2011        
gehele verslagjaar 2011
  t/m 2e kwartaal verslagjaar 2012
t/m 2e kwartaal verslagjaar 2011       
 gehele verslagjaar 2011
Wajong 0,3 0,3 0,2   0,1 0,0 0,0
WAO 0,1 0,0 0,1   0,0 0,0 0,0
WAZ 0,2 0,0 0,2   0,0 1,3 0,5
Wazo 1,1 0,2 0,2   0,0 0,0 0,0
WIA 0,6 0,4 0,9   2,6 1,0 0,2
WW 2,2 1,3 1,7   0,9 0,3 0,0
ZW 2,0 3,2 3,4   0,7 0,3 0,0
TW 3,8 2,5 1,9   0,0 1,8 0,6
BIA 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
IOW 0,0 4,7 2,5   0,0 0,0 0,0
UWV -breed 1,0 0,7  0,9   0,6 0,3 0,0

 

Zowel ten opzichte van het jaarcijfer 2011 als ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar neemt het UWV-foutpercentage toe. De grootste stijging op wetniveau ten opzichte van het jaarcijfer doet zich voor bij de Toeslagenwet (TW), de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de WW. Daartegenover staat een daling van het foutpercentage bij de Ziektewet (ZW), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)  en de inkomensvoorziening Oudere Werknemers (IOW).

Het overall percentage financiële fouten WW is gestegen van 1,7 over 2011 naar 2,2. Het WW-cijfer is een optelling van een aantal deelscores. De financiële onrechtmatigheid voor de uitkeringsverstrekking WW bedraagt 2 procent; deze foute hebben vrijwel allemaal betrekking op ontslagwerkloosheid.  Bij WW-trajecten werd een plaatsing gedeclareerd en vergoed terwijl niet aan de voorwaarde daarvoor werd voldaan. Dit zorgt voor een foutpercentage van 0,2 procent.

Ook bij de Wazo ligt het foutpercentage boven het niveau van 2011: van 0,2 naar 1,1. Deze daling van het rechtmatigheidcijfer voor de Wazo is te wijten aan fouten bij de dagloonberekening.

Opvallend is eveneens de sterke toename van het foutpercentage bij de TW. Onjuiste beoordeling en registratie in het systeem van het neveninkomen van de klant kan soms leiden tot een onjuiste toeslagbetaling. Bij TW WW zorgen twee fouten op dit aspect voor een foutpercentage van 3,5. Bij TW ZW is het foutpercentage 0,3.

Het foutpercentage ZW daalt ten opzichte van het jaarcijfer 2011. Dagloonfouten en onjuiste toepassing van het kortingsartikel in de ZW zijn nog dominant, hoewel het aandeel van dagloonfouten daalt ten opzichte van 2011.

Het foutpercentage WIA ligt onder het niveau van verslagjaar 2011 maar is hoger dan over de eerste 2 kwartalen van 2011. Bij de IOW werden geen fouten geconstateerd.

De onzekerheid is op dit moment hoger dan over de eerste twee kwartalen van 2011. Vooral de WIA, WW en ZW springen in het oog. Er is een risico voor de rechtmatigheid wanneer de onzekerheid niet wordt weggenomen of alsnog resulteert in financiële fouten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag