Extra maatregelen op het gebied van integriteit in 2012

print

We hebben in de eerste vier maanden van 2012 een aantal maatregelen getroffen om de integriteit verder te verbeteren.

  • Het beleid voor het verrichten van nevenwerkzaamheden is aangescherpt. Er heeft een inventarisatie en analyse van nevenwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij alle nevenfuncties van het management in beeld zijn gebracht. De aan deze nevenfuncties verbonden risico’s zijn in beeld gebracht en risicobeperkende maatregelen zijn genomen. Daarnaast heeft het management zichtbaar gemaakt dat voor de medewerkers de processen rond het vragen en verlenen van toestemming voor nevenwerkzaamheden volledig in control zijn. Voor enkele ’risicovolle‘ organisatieonderdelen hebben we de uitgevoerde analyse op de medewerkers laten toetsen en daar waar nodig zijn extra risicobeperkende maatregelen geadviseerd.
  • Er is een nieuw meetinstrument (het integriteit dashboard) in ontwikkeling dat inzicht geeft in de ontwikkelingen op het gebied van integriteit. Dit instrument wordt medio 2012 operationeel en bevindt zich momenteel in een pilotfase. Binnenkort vindt een beoordeling plaats door externe integriteitdeskundigen, waarna mogelijk nog aanpassingen kunnen worden aangebracht. Met het dashboard krijgt het management zicht op de effectiviteit van de maatregelen die ze hebben genomen om integriteit te verankeren in hun bedrijfsonderdeel. Daarnaast levert het instrument informatie die het management helpt om op een goede manier te sturen in de breedte maar ook op specifiek benoemde onderwerpen.
  • We richten een Commissie Integriteit in, hiervan zullen de voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, de directeur HRM, de directeur Bestuurszaken en een externe deskundige deel uitmaken. Het hoofd van ons Bureau Integriteit is als adviseur aan de commissie verbonden. De commissie richt zich op versterking van het integriteitsysteem door de verbinding te maken met organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen. Halverwege 2012 komt de Commissie Integriteit voor het eerst bij elkaar.
  • Inmiddels heeft een eerste verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop we de opzet en de werking van het integriteithuis het beste kunnen auditen. Als resultaat daarvan wordt nu een model ontwikkeld waarmee organisaties een zelfstudie kunnen uitvoeren. De resultaten van deze zelfstudie kunnen dan onderworpen worden aan een audit door externe deskundigen. Deze aanpak heeft als groot voordeel dat het de eigen verantwoordelijkheid van het management verder kan versterken.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag