Risicobeheersing in 2012

print

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management, is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus. Hiervoor gebruiken we binnen UWV een aantal specifiek op risicomanagement geënte overleggen en instrumenten. Zo is er een centraal risicosignaleringsoverleg en brengen we de risico’s decentraal in kaart via zogenoemde Control Risk Self Assessments.

Wij onderkennen als belangrijkste risico’s met betrekking tot beleidsprioriteiten:

 • Ontevreden klanten c.q. uitval van klanten als gevolg van aangepast dienstverleningsconcept
  De bezuinigingen uit het regeerakkoord hebben gevolgen voor de dienstverlening van UWV WERKbedrijf. We hebben ons dienstverleningsconcept herzien (Redesign) waarbij we een groter beroep op de zelfredzaamheid van de klanten doen. Vorig jaar is UWV WERKbedrijf gestart met het gefaseerd overschakelen naar digitale dienstverlening waarbij face-to-face dienstverlening wordt vervangen door contact op afstand. Uit onderzoeken blijkt de klanttevredenheid daardoor terug te lopen. Klanten lijken de overgang naar digitale dienstverlening als een verslechtering te ervaren. UWV zet tijdelijk extra mensen bij UWV WERKbedrijf in om klanten te helpen. Daarnaast worden ook speciale klantenteams ingezet om klanten die tussen wal en schip dreigen te geraken, tijdig op te sporen zodat de problemen snel en structureel kunnen worden opgelost.
 • Productieverlies door Redesign: medewerkers zijn onvoldoende in staat om omschakeling naar het nieuwe businessmodel te maken.
  De bezuinigingen als gevolg van het Redesign op de uitvoeringskosten leiden niet alleen tot ingrijpende veranderingen in de uitvoering maar ook tot onzekerheid onder medewerkers. UWV besteedt daarom extra aandacht aan de communicatie naar medewerkers en aan ontwikkelingen in het ziekteverzuim. We brengen UWV-breed in kaart in hoeverre medewerkers bereid zijn hun werkkansen binnen én buiten UWV te vergroten.
 • Aanpassing wet- en regelgeving
  Bij de invulling van de financiële taakstellingen uit het regeerakkoord is rekening gehouden met (toekomstige) aanpassingen in de wet- en regelgeving, inclusief deregulering. Eventuele vertragingen in het traject om tot de aanpassingen te komen, kunnen ertoe leiden dat we taakstellingen pas later of niet geheel behalen. Ook kunnen ze leiden tot stagnatie in de voorziene veranderingen en vereenvoudigingen in de werkwijze van UWV. UWV blijft hierover in nauw overleg met het ministerie.
  In samenhang met de vereenvoudiging van wet- en regelgeving willen we invulling geven aan de budgettaire taakstelling. Dit kan door onze uitkeringsprocessen vergaand te automatiseren (e-dienstverlening en e-werken) en ook elders handmatig werk te laten vervallen. Dit betekent een forse reductie van personele capaciteit. Het is een complexe opdracht maar de risico’s zijn goed in beeld gebracht. Het programma is opgeknipt in overzichtelijke stappen met een beperkte doorlooptijd.
 • Stapeling van wijzigingen in wet- en regelgeving en (IV-) veranderactiviteiten
  Het Redesign van UWV eist de komende jaren de nodige verandercapaciteit: zo’n proces vergt mankracht en expertise. Ook de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving vraagt veel verandercapaciteit. Inmiddels is de releaseplanning bijna vol. Hierdoor is er weinig ruimte meer voor het doorvoeren van aanvullende nieuwe wet- en regelgeving. Ook gaat deze implementatie ten koste van de verandercapaciteit van UWV om de gevraagde besparingen te realiseren.
 • Hogere instroom dan verwacht in het jaarplan 2012
  Op basis van de op 1 maart jl. uitgebrachte Centraal Economisch Plan-ramingen moet voornamelijk voor de WW van een veel hogere productie worden uitgegaan dan waarmee in de UWV begroting 2012 rekening is gehouden. Het aantal aanvragen WW was in de eerste vier maanden 20 procent hoger dan vorig jaar.
  UWV onderkent dat in 2012 door de hogere WW-instroom risico’s worden gelopen op zowel de kwalitatieve prestaties als de productie. Eén van de maatregelen die UWV heeft genomen om de productiedruk te verminderen, is een tijdelijk pakket van noodmaatregelen die ingezet kunnen worden naar inzicht en behoefte. Het betreft het verminderen van belmomenten, minder controle van gegevens (vertrouwen op verantwoordelijkheid van de klant), het slimmer inzetten van rekentools, en het niet meer beoordelen van vakantieverzoeken voor minder dan twintig dagen.
  Door het ministerie is extra budget 2012 toegekend. De capaciteitsopschaling bij Uitkeren is in volle gang. Zolang de uitvoering nog niet op sterkte is zullen de noodmaatregelen van kracht zijn. Hiermee komt wel de rechtmatigheid in het gedrang, deze is volgens indicatieve berekeningen in de eerste vier maanden van 2012 gedaald tot 98,4 procent. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2012 de rechtmatigheid weer op koers zal liggen.
  Ook voor de divisie WERKbedrijf geldt dat een hogere instroom in combinatie met het Redesign kan resulteren in knelpunten. Een verhoogde instroom WW en het aangepaste dienstverleningsconcept, in combinatie met de UWV-brede aanscherping Handhaving, zullen leiden tot extra bezwaren en tot druk op een tijdige afhandeling van deze bezwaren. De komende periode blijft UWV in nauw overleg met het ministerie de volumeontwikkeling en de hieraan gelieerde haalbaarheid van de uitvoeringsafspraken volgen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag