Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen

print

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV, Belastingdienst en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op het gebied van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht. Ambitie is om de loonaangifteketen robuuster te maken, dat wil zeggen steeds beter bestand tegen, soms onvoorziene, (wets-)wijzigingen en om het (meervoudig) gebruik van de gegevens te bevorderen.

Voor 2012 zijn de volgende speerpunten benoemd:

  • Continuïteit: het is essentieel dat de continuïteit van loonaangifteketen is gewaarborgd en dat er geen verstoringen optreden. In de eerste vier maanden van 2012 is de gegevensset 2013 opgesteld en zijn voorbereidingen getroffen voor het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip (ULB) en de nieuwe wetgeving jaarloonuitvraag. Ook is een leercirkel georganiseerd om processen vanuit verschillende invalshoeken te evalueren.
  • Beleid op gegevenskwaliteit: om de kwaliteit van de gegevens te borgen, wordt intensiever samengewerkt volgens de Horizontaal Toezichtmethode van de Belastingdienst. Deze methode gaat uit van samenwerking: afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Met het Forum Kwaliteit van het Afnemersoverleg Loonaangifteketen wordt samengewerkt met het doel de toegevoegde waarde van de gegevens van afnemers verder te vergroten. In de eerste vier maanden van 2012 is verder gewerkt aan het stroomlijnen van eenduidige begrippen en de normering van de gegevenskwaliteit.
  • Herinrichten Polisadministratie en doorgroei naar BLAU: in de eerste vier maanden van 2012 is een verkenning opgeleverd over de consequenties van het doorontwikkelen van de Polisadministratie tot een basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). Daarbij zijn de nog ontbrekende functionaliteiten geïnventariseerd en gecategoriseerd.
  • Onderzoek ontvlechting: er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om gegevenslogistiek en gegevensgebruik van elkaar los te koppelen en de effecten daarvan. In maart is een rapport opgeleverd waarin een aantal scenario’s is uitgewerkt. Om de besluitvorming over ontvlechting te ondersteunen, zijn stakeholders uitgebreid bevraagd.
  • Samenwerking/houding en gedrag: in het voorjaar is onderzoek gedaan naar de samenwerkingscultuur in de loonaangifteketen. De resultaten worden in juni tijdens een conferentie met elkaar gedeeld.
  • Nieuwe afnemers aansluiten en een breder gebruik stimuleren: in april is de eerste fase van een onderzoek naar de samenwerking met de pensioensector afgerond. Een strategisch document over de kansen, mogelijkheden en op te lossen vragen zal breed met de pensioensector worden besproken. Om de juridische belemmeringen voor een breder gebruik door gemeenten op te lossen, zijn de contacten met het Inlichtingenbureau geïntensiveerd. Ook zijn informatieanalyses gestart naar de mogelijkheden van (her)gebruik van bestaande producten voor verzekeraars.
  • Inrichten stakeholdermanagement: om de contacten met stakeholders te optimaliseren wordt per stakeholder een communicatie- en samenwerkingsstrategie vastgesteld. Het gaat om inhoudingsplichtigen, software ontwikkelaars, fiscaal intermediairs, gegevensafnemers, beoogde gegevensafnemers, politiek, ministeries en VNO-NCW.

Over alle resultaten van de hier genoemde speerpunten wordt vierwekelijks gerapporteerd in de rapportage loonaangifteketen 2012.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag