ICT in 2012

print

Uitgangspunt van het ICT-beleid van UWV is hergebruik van bestaande goedwerkende voorzieningen, aangevuld met standaardprogrammatuur, zodat de behoefte aan maatwerk verder kan worden teruggedrongen. Dat geldt ook bij de omschakeling op digitale dienstverlening aan klanten (e-dienstverlening) en op e-werken voor eigen medewerkers. De aanbesteding van een standaardsoftwarepakket voor de ondersteuning van e-werken is inmiddels tot aan de gunningsfase afgerond. Voor de implementatie wordt intern een team samengesteld, aangevuld met expertise van sourcingpartners waar nodig. Ook zijn we een project gestart om e-dienstverlening op het vereiste niveau te realiseren.

De eerder uitgezette lijnen om het autorisatiebeheer verder te verbeteren, worden nu gerealiseerd. Zo worden de systemen waarmee het beheer wordt uitgevoerd, verbeterd zodat onterechte autorisaties gemakkelijker kunnen worden verwijderd. Ook is de eerste groep systemen in het rekencentrum vastgesteld waarvoor de autorisaties geautomatiseerd (dus zonder tussenkomst van menselijke beheerhandelingen) consistent worden gehouden met de beter ondersteunde registratie van de autorisaties.

Op ICT-gebied wordt steeds intensiever samengewerkt binnen de overheid: gezamenlijk gebruikte voorzieningen zoals DigiD en de verdere ontwikkeling daarvan maken dat noodzakelijk. Maar ook de mogelijkheid om door samenwerking schaalgrootte en daarmee efficiencywinst te realiseren is een belangrijke drijfveer. Voorwaarde voor succes is effectieve coördinatie. Het aantal initiatieven is enorm. UWV zet zowel intern als extern in op stroomlijning: keuzes maken en business cases realiseren. Ons initiatief voor een Centrum voor Informatiebeveiliging & Privacybescherming (CIP) is inmiddels verder uitgewerkt. De eerste maanden van 2012 hebben we contacten gelegd met overheden en marktpartijen die het initiatief ondersteunen. De startconferentie staat gepland in juni.

Het planmatig en regulier uitgevoerde groot onderhoud blijft onverminderd aandacht vragen. In 2012 zijn in dit kader de eerste stappen gezet op weg naar de vernieuwing van het platform van UWV WERKbedrijf voor e-dienstverlening. De aanbesteding voor de kantoorautomatisering van UWV is inmiddels gegund. 

Het programma Toekomstvaste Informatievoorzienings Keten ontwikkelt voorstellen om, in lijn met de verdere besparingsdoelstellingen, de samenwerking tussen UWV-bedrijfsonderdelen, ICT en marktefficiënter te maken Het gaat daarbij niet alleen om projecten en nieuwe ontwikkelingen, maar nadrukkelijk ook om het going concern. Het terrein is de afgelopen maanden in kaart gebracht. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag