Andere samenwerkingsvormen met gemeenten in 2012

print

Als gevolg van de bezuinigingen moeten we ons terugtrekken van 67 Werkpleinen. De komende drie jaar concentreren we onze dienstverlening voor werkzoekenden op 30 regionale vestigingen.

Ook nu het wetsvoorstel voor de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) controversieel is verklaard, blijven we samen met gemeenten kijken hoe we op nieuwe manieren kunnen samenwerken. In de Programmaraad hebben UWV en gemeenten een visie op de complementaire dienstverlening geformuleerd en een agenda afgesproken om hieraan verder vorm te geven. Uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk gebruik willen maken van elkaars deskundigheid. Wij bieden gemeenten daarbij onze arbeidsmarktanalyses, indicatiestelling en re-integratie, maar ook onze betaalfunctie en ICT-applicaties.

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, zijn we in 2011 begonnen met de inrichting van een landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. UWV en gemeenten bundelen daar hun krachten. De nadruk ligt op dienstverlening aan werkgevers die kansen willen bieden aan werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Zo sluiten we steeds vaker convenanten met werkgevers om Wajongers te plaatsen en proberen we werkgevers te interesseren voor werkzoekenden die al langer werkloos zijn. In juli 2012 zijn alle WerkgeversServicepunten operationeel, er werken dan bijna 400 werkgeversadviseurs.

Samen met de vier grootste gemeenten in Nederland (de G4) hebben we een verkenning uitgevoerd op het gebied van de betaalfunctie. Gebleken is dat samenwerking vooral geld oplevert als men functies ontdubbelt, nieuwe technologieën toepast en gegevens hergebruikt. Met het oog op de toekomst beraden zowel de G4 als UWV zich op nieuwe stappen in hun automatisering en digitalisering. Dit biedt bij uitstek de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken en organisatorisch en systeemtechnisch naar elkaar toe te groeien. Daarom wordt een bredere verkenning gedaan om vast te stellen of, hoe en (vanaf) wanneer er samengewerkt kan worden tussen UWV en de G4 op meerdere terreinen van en rond de backoffice, op een zodanige manier dat het geld oplevert en er ook meer eenvoud in de uitvoering ontstaat.

Ook op andere terreinen zoeken we steeds meer samenwerking met gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal-medische indicatiestelling.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag