Inkoop re-integratiemiddelen in 2012

print

Sinds 2008 koopt UWV op de private markt alleen nog re-integratiedienstverlening in als de klant daardoor een reële kans maakt om binnen afzienbare termijn werk te vinden. Sinds 1 juli 2009 hanteert UWV bovendien nog maar één inkoopkader voor de inkoop van re-integratie-dienstverlening voor alle werkzoekenden. Alleen voor de inkoop van dienstverlening van werkzoekende Jonggehandicapten wordt nog een apart inkoopkader gehanteerd.

Vanuit het oude Inkoopkader 2008, dat uitsluitend betrekking had op de inkoop van diensten voor WW-gerechtigden, zijn sinds 1 juni 2008 in totaal 22.800 diensten daadwerkelijk van start gegaan. Het ging daarbij 15.500 keer om jobhunting (waarvan 2.000 in 2011) en 7.300 overige diensten. Dit is meer dan in 2010.

Vanuit het nieuwe Inkoopkader 2009-2010, waarvoor de contracten op 1 september 2009, 1 november 2009 en 1 mei 2010 zijn ingegaan, zijn in 2012 899 klanten gestart (6 WW-gerechtigden en 893 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) met re-integratieactiviteiten.

In 2011 zijn in totaal 752 trajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan (voor 227 WW-gerechtigden en 525 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). 276 klanten (38 WW-gerechtigden en 238 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vonden een baan voor minstens een jaar.

Van de in 2012 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 2.100 niet tot werk (voor 1.200 WW-gerechtigden en 900 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als einddoel hebben. Hiervan zijn er 12 (voor 1 WW-gerechtigde en 11 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) succesvol afgesloten en 3 niet succesvol (allen klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) in 2012.

Vanaf 2012 is er geen re-integratiebudget meer voor WW-uitkeringsgerechtigden, we kunnen uitsluitend nog trajecten inkopen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het daarvoor beschikbaar gestelde Re-integratiebudget 2008 is taakstellend. Als gevolg van het verminderde re-integratiebudget zal ook het aantal gecontracteerde leveranciers afnemen.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten in 2012
Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten in 2012

Aan de re-integratie van werklozen hebben we in de eerste vier maanden van 2012 € 9,2 miljoen uitgegeven. We gaven € 23,4 miljoen uit aan de re-integratie van arbeidsongeschikten. De tabel toont het aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten.

Lees verder