Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum in 2012

print

In juli 2009 hebben UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) opgericht. Doel is het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van de arbeidsdeskundigheid.

De kennisontwikkelingsactiviteiten van het AKC sluiten direct aan op de kennisagenda van UWV. De samenwerking met het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) zorgt indien gewenst voor een multidisciplinaire aanpak. Zo doen in vier regio’s multidisciplinaire teams onderzoek naar arbeidsmarktbevorderende factoren bij autisme spectrum stoornissen (ASS).

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ omvat inmiddels tien afgesloten onderzoeken. De resultaten van het onlangs afgeronde onderzoek naar de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde zijn op 24 mei gepresenteerd in een arbeidsdeskundig college aan ruim 170 arbeidsdeskundigen. Verder is de Werkscan afgerond, een aanpak om werkenden zelf meer regie op hun duurzaamheid op de arbeidsmarkt te geven en zo uitval te voorkomen. Er worden pilots voorbereid met sectoren en bedrijven om de Werkscan verder in Nederland te introduceren. Daarnaast lopen er nog acht onderzoeken in samenwerking met of door universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. UWV arbeidsdeskundigen werken hier enthousiast aan mee. Twee arbeidsdeskundigen van UWV zijn gestart met een promotieonderzoek naar het deskundigenoordeel en empowerment van cliënten met onder andere de inzet van de Eigen Kracht Centrale.

De eerste onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in vijf AKC-Cahiers; in juni 2012 komen er twee nieuwe uit. Deze Cahiers zijn online te vinden op de website en in de Arbeidsdeskundige Kennisbank, die in november 2011 live is gegaan. De kennis en informatie van UWV vormen een belangrijke bouwsteen voor deze kennisbank. In 2012 richten de onderzoeken zich op implementatie van de ontwikkelde kennis, op doorontwikkeling van die kennis en op het meten van de effecten van de toepassing van die kennis door professionals.

Samen met het UWV is in 2011 een leidraad ontwikkeld om aanvragen voor jobcoachondersteuning beter te kunnen beoordelen, met toetsing door arbeidsdeskundigen. Hiermee is begin 2012 op twee UWV-kantoren een pilot uitgevoerd. Deze pilot is naar tevredenheid van alle partijen verlopen, de leidraad Jobcoach wordt nu landelijk ingevoerd als protocol voor nieuwe aanvragen.

Het Wajong project ‘Werken naar Vermogen. Samenwerkende beroepsgroepen in de Regio’ is succesvol in de regio´s afgerond. Dit project van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen (NVVG) is uitgevoerd met subsidie vanuit het ministerie van SZW. Acht beroepsgroepen hebben samen aanbevelingen opgesteld om de samenwerking te versterken in de keten die Wajongers ondersteunt op weg naar de arbeidsmarkt. Onder de titel “MMM…mensen met mogelijkheden” is op 30 maart 2012 een slotconferentie gehouden. Daar is een convenant ondertekend, gericht op betere samenwerking in de keten rondom Wajongers. Het eindrapport is in mei aangeboden aan SZW.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag