Verbeteren ZW-Arborol in 2012

print

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. We hebben met het ministerie van SZW een aantal maatregelen afgesproken om in de uitvoering meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom bij de Ziektewet.

In dat kader beleggen we op dit moment in alle vestigingen de regie in het ZW-Arbo klantproces bij de re-integratiebegeleider in plaats van bij de verzekeringsarts. Om beter te kunnen sturen, zijn intern nieuwe prestatie- en stuurindicatoren afgesproken over de uitstroom uit de Ziektewet, het opstellen van plannen van aanpak en de beoordeling van re-integratieverslagen.

Bij het indienen van een WIA-aanvraag moeten de werkgever en diens zieke werknemer samen een verslag indienen waarin ze rapporteren over hun inspanningen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Onze eigen ZW-Arboteams stellen re-integratieverslagen op over de inspanningen die UWV heeft geleverd om mensen met een Ziektewet-uitkering weer aan het werk te krijgen. Om de kwaliteit van deze verslagen te verhogen, willen we dat alle verslagen worden getoetst door de WIA-teams in de districten. Deze teams bestaan uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een procesbegeleider. Inmiddels wordt 90 procent getoetst. We hebben lokaal en landelijk leercirkels ingericht om de kwaliteit landelijk te borgen.

In 2012 is een pilot gehouden waarbij de ABU (de branchevereniging Algemene Bond Uitzendondernemingen) en UWV samenwerkten met als doel zieke uitzendkrachten sneller terug te begeleiden naar (passend) werk en zo langdurend verzuim substantieel te reduceren. UWV bekeek daarbij welke arbeid passend zou zijn voor de zieke uitzendkracht en de uitzendbranche zorgde vervolgens voor passend werk. In vervolg op deze pilot is deze werkwijze opgenomen in het wetsvoorstel Beperking langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetpopulatie dat voorziet in modernisering van de Ziektewet. Het voornemen om uitzendwerkgevers bij ziekte twee weken loon te laten doorbetalen is hiermee van de baan.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Uitstroom uit Ziektewet naar vangnetcategorieën in 2012
Uitstroom uit Ziektewet naar vangnetcategorieën in 2012

In de eerste vier maanden van 2012 is 91,3 procent van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnet-categorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.

Lees verder