Voorkomen van instroom in de WIA in 2012

print

Voorkomen van uitkeringsinstroom in WIA      
Prestatie Norm
2012
Resultaat
2012 t/m april
Resultaat
2011
Uitstroom uit Ziektewet-vangnet binnen 104 weken
93,5% 91,3% 92,0%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte
7,5% 11,5% 10,0%
Juistheid beoordeling re-integratieverslag 80,0% 91,0% 82,0%

Voorkomen van uitkeringsinstroom in WIA  
Prestatie Resultaat
2012 t/m april
Uitstroom uit Ziektewet-vangnet binnen 104 weken
91,3%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte
11,5%
Juistheid beoordeling re-integratieverslag 91,0%

 

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie, het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

UWV vervult de rol van arbodienst voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters. In de eerste vier maanden van 2012 zijn minder vangnetters binnen 104 weken hersteld dan beoogd. Dit hangt samen met veranderingen in de samenstelling van de populatie vangnetters. Enerzijds zijn er minder zieke uitzendkrachten, een groep die relatief snel herstelt. Anderzijds zijn er meer zieke werklozen, een groep die relatief vaak de maximale duur van 104 weken ziekte bereikt. Van de vangnetters die langer dan dertien weken ziek zijn, werkt 11,5 procent. Dat is ruimschoots meer dan het streefcijfer van 7,5 procent.

Bij het indienen van een WIA-aanvraag moeten de werkgever en diens zieke werknemer samen een verslag indienen waarin ze rapporteren over hun inspanningen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Onze eigen ZW-Arboteams stellen re-integratieverslagen op over de inspanningen die UWV heeft geleverd om mensen met een Ziektewet-uitkering weer aan het werk te krijgen. Sinds 2007 meten we maandelijks of we zelf de toetsingen van de re-integratieverslagen juist hebben uitgevoerd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag