Voorkomen van uitkeringsinstroom 2011

print

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten op het gebied van preventie. UWV vervult de rol van arbodienst voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters. In 2011 zijn minder vangnetters hersteld dan beoogd. Dat komt doordat het aantal ontslaggevallen en zieke werklozen, groepen die relatief vaak de maximale duur van 104 weken bereiken, aanzienlijk is toegenomen. Van de vangnetters die langer dan dertien weken ziek zijn, werkt 10 procent. Dat is ruimschoots meer dan het streefcijfer van 6,5 procent.

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal twee jaar (104 weken) door. In deze periode moeten de werkgever en diens zieke werknemer zich inspannen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen op basis van het re-integratieverslag dat ze opstellen bij het indienen van de WIA-aanvraag. Bij onvoldoende inspanningen door de werkgever legt UWV een loonsanctie op. Sinds 2007 meten we maandelijks of we zelf de toetsingen van de re-integratieverslagen juist hebben uitgevoerd.

Voorkomen van uitkeringsinstroom      
Prestatie Norm
2011
Resultaat 
2011
Resultaat
2010
Juistheid beoordeling re-integratieverslag 80% 82% 86%
Uitstroom uit Ziektewet-vangnet binnen 104 weken 94% 92% n.v.t.
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte 6,5% 10,0% n.v.t.

Voorkomen van uitkeringsinstroom  
Prestatie Resultaat 
2011
Juistheid beoordeling re-integratieverslag 82%
Uitstroom uit Ziektewet-vangnet binnen 104 weken 92%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte 10,0%

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag