Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011

print

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten op het gebied van re-integratie in 2011.

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom
Prestatie Norm
2011

Resultaat
2011 

 Resultaat
2010
Tijdigheid indicatie Wsw 95%  98% 96%
Tijdigheid herindicatie Wsw 95%  99% 98%
Tijdigheid ontslagvergunningen 82%  78% 83%
Tijdigheid tewerkstellingsvergunningen 90%  92% 92%
Transparantiebereik vacatures voor werkzoekenden 60%  zie hieronder 63%
Transparantiebereik werkzoekenden (cv's) voor werkgevers 225.000  349.700 250.900
Arbeidsuitstroom WW 180.000  228.300 256.100
Preventie WW, na begeleiding aan werk vóór 1ste werkloosheidsdag 12.000  5.600 10.800
Plaatsingspercentage AG 35%  zie elders zie elders
Tijdigheid participatieplan Wajong 85%  89% 66%

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom
Prestatie

Resultaat
2011 

Tijdigheid indicatie Wsw  98%
Tijdigheid herindicatie Wsw  99%
Tijdigheid ontslagvergunningen  78%
Tijdigheid tewerkstellingsvergunningen  92%
Transparantiebereik vacatures voor werkzoekenden  zie hieronder
Transparantiebereik werkzoekenden (cv's) voor werkgevers  349.700
Arbeidsuitstroom WW  228.300
Preventie WW, na begeleiding aan werk vóór 1ste werkloosheidsdag  5.600
Plaatsingspercentage AG  zie elders
Tijdigheid participatieplan Wajong  89%

Bij de meeste prestatie-indicatoren voldoen we aan de normen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste betreft het aantal aan werk geholpen werkzoekenden die met werkloosheid bedreigd werden. De verklaring voor deze lagere score is eenvoudig: er hebben zich in 2011 veel minder klanten gemeld dan verwacht. De tweede uitzondering betreft het aantal tijdig afgegeven ontslagvergunningen. Gedurende een groot deel van het jaar gaven we deze vergunningen tijdig (binnen zes weken) af. Dat we over heel 2011 de norm niet hebben gehaald, komt door de forse toename van het aantal ontslagaanvragen in de laatste maanden van 2011. We zetten extra capaciteit in om deze ontslagaanvragen alsnog met spoed af te handelen.

 Toelichting:

  • Tijdigheid indicatie Wsw - hiermee meten we hoeveel indicatiestellingen Wsw tijdig (binnen zestien weken) door ons worden afgegeven. Mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke problemen geen ‘gewone’ baan kunnen vinden en in aanmerking willen komen voor een baan in de Sociale Werkvoorziening (SW), hebben zo’n indicatie nodig. In 2011 hebben we in totaal 26.600 Wsw-aanvragen behandeld, waarvan 10.000 voor een eerste indicatie (in bijna 6.100 gevallen met een positief besluit). 98 procent van de 10.900 afgegeven indicatiestellingen was tijdig.
  • Tijdigheid herindicatie Wsw - hiermee meten we hoeveel herindicaties Wsw we tijdig (binnen zestien weken) afgeven. Een indicatie Wsw is meestal drie jaar geldig. Na die periode onderzoekt UWV via de herindicatie of de SW nog steeds de beste werkplek is. In 2011 hebben we 16.800 herindicatiestellingen afgegeven, we deden dat in 99 procent van de gevallen binnen de gestelde termijn. Wanneer de indicatie niet wordt verlengd, is een toename van de handicap van de klant in 85 procent van de gevallen de oorzaak.
  • Tijdigheid ontslagvergunningen - hiermee meten we hoeveel ontslagvergunningen we tijdig (binnen zes weken) verlenen. Een werkgever die een personeelslid wil ontslaan, moet daarvoor vergunning aanvragen bij UWV WERKbedrijf. Alleen bij gewichtige redenen moet de kantonrechter het contract ontbinden. We handelen 32.300 ontslagaanvragen af in 2011 en we verleenden 14.000 ontslagvergunningen. Om nadeel voor werkgevers te voorkomen, streven we ernaar een vergunning in ieder geval voor het einde van de maand af te geven. Dit in verband met opzegtermijnen. Van de verleende vergunningen WW was 80 procent tijdig. Dit is onder de norm van 82 procent. Dit komt door de forse toename van het aantal ontslagaanvragen de laatste maanden. We zetten extra capaciteit in om meer ontslagaanvragen tijdig af te handelen.
  • Tijdigheid tewerkstellingsvergunningen - hiermee meten we hoeveel tewerkstellingsvergunningen we binnen de vereiste termijn van vijf weken verlenen. Werkgevers die werknemers van buiten de Europese Unie te werk willen stellen, hebben zo’n vergunning nodig. In 2011 handelden we 14.400 aanvragen voor tewerkstellingsvergunning af. Daarvan werden er 8.600 gehonoreerd. 93 procent van de verleende vergunningen gaven we tijdig af. Hiermee voldoen we ruim aan de norm van 90 procent.
  • Transparantiebereik vacatures voor werkzoekenden – Hiermee meten we hoeveel van het totale aantal vacatures in Nederland we voor werkzoekenden beschikbaar stellen via de vestigingen van UWV WERKbedrijf en werk.nl. In 2011 zijn 800.500 vacatures ingediend: 627.600 via Werk.nl en 172.900 via de vestigingen. De totale vacaturemarkt bedroeg volgens de laatste publicatie van het CBS 743.000 vacatures. In deze berekening van het CBS zijn geen vacatures van uitzendbureaus en intermediairs meegenomen. Een transparantiebereik op basis van de berekening van het CBS geeft daarom geen volledig beeld.
  • Transparantiebereik werkzoekenden (cv’s) voor werkgevers - hiermee meten we hoeveel cv’s we beschikbaar stellen via werk.nl. Onze klanten zijn bereikbaar als zij met een cv op werk.nl staan.
  • Arbeidsuitstroom WW, - in 2011 hebben we 228.300 klanten vanuit de WW naar werk begeleid. We hebben onze ambitie voor 2011 om 180.000 klanten met recht op een WW-uitkering naar ander werk te helpen, dan ook ruim gehaald.
  • Preventie WW, na begeleiding weer aan het werk vóór eerste werkloosheidsdag - In 2011 hebben we 5.500 mensen die nog een baan hadden maar met werkloosheid werden bedreigd, aan ander werk geholpen. Dit aantal is in overeenstemming met de lagere instroom in de WW. We hebben de doelstelling om er in heel jaar 2011 12.000 aan ander werk te helpen, niet gehaald.
  • Plaatsingspercentage AG – Hiermee meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar.
  • Tijdigheid participatieplan Wajong – Sinds de invoering van de nieuwe wet Wajong op 1 januari 2010 stellen we voor iedere Wajonger een sociaal-medisch oordeel op waaruit blijkt wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Voor iedere Wajonger met perspectief op werk stellen we vervolgens een participatieplan op. In 2011 hebben we 13.300 participatieplannen opgesteld. Voor 89 procent van de nieuwe Wajongers met arbeidsmarktperspectief gebeurde dat tijdig (binnen veertien weken). Dit is hoger dan de streefwaarde voor 2011 van 85 procent en ook duidelijk hoger dan in 2010 (66 procent), toen er sprake was van aanloopproblemen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag