Relatie met ministerie van SZW

print

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW. We leggen aan de minister verantwoording af over de beleidskeuzes die we maken en over de manier waarop we overheidsbeleid uitvoeren. Dat gebeurt via viermaandelijkse verslagen en het wettelijk jaarverslag. De minister en de Raad van Bestuur bespreken periodiek de stand van zaken in de uitvoering. Op ambtelijk niveau zijn er dagelijks contacten tussen UWV en het ministerie.

Bij de ontwikkeling van beleid en de vertaling van beleid in wetgeving kunnen we onze kennis en ervaring vroegtijdig inbrengen. Een belangrijk aandachtspunt van UWV is de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving en het kunnen uitleggen van het beleid aan burgers en bedrijven. Ook de gevolgen voor de uitvoeringskosten zijn relevant. Als slotstuk van onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving brengen wij een formele uitvoeringstoets uit aan de minister. In die toets geven wij aan of en zo ja vanaf wanneer de nieuwe regelgeving uitvoerbaar, uitlegbaar en handhaafbaar is en wat de gevolgen zijn voor de uitvoeringskosten.

Op basis van aanbevelingen uit 2010 van een door de minister ingestelde commissie hebben het ministerie en UWV de sturings- en samenwerkingsrelatie opnieuw gedefinieerd, rekening houdend met ieders taken en verantwoordelijkheden. De overlegstructuur is gestroomlijnd en de informatievoorziening in het kader van verantwoording en sturing is vereenvoudigd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag