Raad van Bestuur

print

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de minister van SZW, telkens voor een periode van vijf jaar. In 2011 was de Raad als volgt samengesteld, met vermelding van de nevenfuncties in 2011:

De heer dr. J.M. (Joop) Linthorst (1948), voorzitter van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2011

  • voorzitter van het bestuur van de Stichting Zorgsaem in Rotterdam

De heer drs. D.M.F. (David) Jongen (1964), lid van 1 december 2006 tot 1 oktober 2011, plaatsvervangend voorzitter sinds 1 juli 2010

  • lid van het curatorium van de controlleropleiding van de Vrije Universiteit in Amsterdam
  • lid van de Raad van Advies van het samenwerkingsverband van de sociale diensten van de vier grootste gemeenten van het project 'Wigo4it'
  • lid van de Raad van Advies van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
  • lid van de Raad van Commissarissen van de Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A. 

De heer A. (Fred) Paling MBA (1962), lid sinds 1 juli 2010

  • lid van het bestuur van de Stichting SOSV Opleidingen B.V.
  • lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

Joop Linthorst en David Jongen hebben UWV in 2011 verlaten. Fred Paling fungeerde van 16 september tot en met 31 december 2011 als waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer drs. K. (Koos) van der Steenhoven werd voor diezelfde periode tijdelijk toegevoegd aan de Raad van Bestuur en benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de heer mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (1963) en mevrouw drs. J.P.M. (José) Lazeroms (1964) benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur stelt de missie, de ambities, de normen en waarden en de strategie van UWV vast. De Raad besluit over de centrale kaders van de bedrijfsvoering, gericht op een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks.
In de Groepsraad bespreekt de Raad van Bestuur tweewekelijks met de directeuren de prestaties in de uitvoering en de voorbereidingen op het gebied van strategie en beleid. Verder zijn er thematische bijeenkomsten met de brede top van het bedrijf.

Eenmaal per maand belegt de Raad van Bestuur een bijeenkomst van één dagdeel waarin de voortgang van de belangrijkste projecten wordt gevolgd en waarin ruimte is voor een meer beschouwende, richtinggevende bespreking van actuele en opkomende thema’s.

Wij houden ons aan de principes van de ‘Code goed bestuur publieke dienstverleners’ van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. UWV heeft geen Raad van Toezicht of Raad van Advies.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag