Handhavingsprogramma

print

We hebben een integraal jaarplan handhaving 2012 opgesteld, conform afspraken met het ministerie van SZW. Het plan beschrijft de activiteiten van UWV in 2012 op het terrein van handhaving in hun samenhang. Eén van de speerpunten van het SZW Handhavingsprogramma 2011-2014 is informatiegestuurde handhaving. We passen daarbij risicoanalyses toe op data (uit beschikbare bestanden, of een vergelijking van bestanden) om potentiële overtreders op het spoor te komen. Sinds 2011 voeren we regulier overleg met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding over de mogelijkheid om gezamenlijke risicoprofielen te ontwikkelen voor uitkeringsfraudeurs.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag