Risicobeheersing

print

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management, is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus. Hiervoor gebruiken we binnen UWV een aantal specifiek op risicomanagement geënte overleggen en instrumenten. Zo is er een centraal risicosignaleringsoverleg en brengen we risico's decentraal in kaart via zogenoemde Control Risk Self Assessments. De Inspectie Werk en Inkomen heeft in haar rapport ‘Vervolgonderzoek Risicobeheersing UWV’ vastgesteld dat UWV verbeteracties, in het bijzonder voor risicomanagement, voortvarend oppakt.

Wij onderkennen als belangrijkste risico’s met betrekking tot beleidsprioriteiten:

 • Ontevreden klanten c.q. uitval van klanten als gevolg van aangepast dienstverleningsconcept
  De bezuinigingen uit het regeerakkoord hebben gevolgen voor de dienstverlening van UWV WERKbedrijf. We moeten ons dienstverleningsconcept herzien (Redesign). We doen een groter beroep op de zelfredzaamheid van de klanten. Het afgelopen jaar is UWV WERKbedrijf gestart met het gefaseerd overschakelen naar digitale dienstverlening waarbij face-to-face dienstverlening wordt vervangen door contact op afstand, vooral digitaal. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de klanttevredenheid daardoor terugloopt. Klanten lijken de overgang naar digitale dienstverlening als een verslechtering te ervaren. We zoeken naar mogelijke oplossingen. Het is ook mogelijk dat bepaalde klantgroepen UWV niet meer weten te vinden en dus geen aanspraak doen op de dienstverlening van UWV. We houden bij de uitwerking zoveel mogelijk rekening met groepen die niet overweg kunnen met de aanpassingen in de dienstverlening. Voor hen wordt gekeken naar alternatieven.

 • Productieverlies door Redesign: medewerkers zijn onvoldoende in staat om omschakeling naar het nieuwe businessmodel te maken
  De bezuinigingen als gevolg van het Redesign op de uitvoeringskosten leiden niet alleen tot ingrijpende veranderingen in de uitvoering maar ook tot onzekerheid onder medewerkers. UWV besteedt daarom extra aandacht aan de communicatie naar medewerkers en aan ontwikkelingen in het ziekteverzuim. We brengen UWV-breed in kaart in hoeverre medewerkers bereid zijn hun werkkansen binnen én buiten UWV te vergroten. Mede aan de hand daarvan stellen we vervolgens een strategische personeelsplanning op.

 • Aanpassing wet- en regelgeving
  Bij de invulling van de financiële taakstellingen uit het regeerakkoord is rekening gehouden met (toekomstige) aanpassingen in de wet- en regelgeving, inclusief deregulering. Eventuele vertragingen in het traject om tot deze aanpassingen te komen, kunnen ertoe leiden dat we taakstellingen pas later of niet geheel behalen. Ook kunnen ze leiden tot stagnatie in de voorziene veranderingen en vereenvoudigingen in de werkwijze van UWV. UWV blijft hierover in nauw overleg met het ministerie.

 • Stapeling van wijzigingen in wet- en regelgeving en (IV-) veranderactiviteiten
  Het Redesign van UWV eist de komende jaren de nodige verandercapaciteit: zo’n proces vergt mankracht en expertise. Ook de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving vraagt veel verandercapaciteit. Verder zijn we naar aanleiding van het rapport van de Commissie Interne Sturing begonnen met het nemen van maatregelen ter versterking van de interne sturing. Deze veranderingen vergen veel van de UWV’ers. We hebben daar oog voor en willen dat ons werk van goede kwaliteit blijft. Met het ministerie van SZW vindt structureel overleg plaats over de planning van nieuwe wet- en regelgeving op basis van uitvoeringstoetsen.

 • Hogere instroom dan verwacht in het jaarplan 2012
  Een hogere instroom in de WIA dan zoals geraamd in ons jaarplan 2012 zet de realisatie van de uitvoeringsafspraken WIA onder druk. Een belangrijk knelpunt is het tekort aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. We treffen op dit punt maatregelen.
  Voor de aanvragen WW hebben we in het jaarplan 2012 rekening gehouden met de Macro Economische Verkenning 2012 van het CPB uit september 2011. In de decemberraming van het CPB is de uitgangssituatie behoorlijk verslechterd. De hogere instroom dan geraamd kan de realisatie van de uitvoeringsafspraken rond het verzorgen van uitkeringen onder druk zetten. Ook voor de divisie WERKbedrijf geldt dat een hogere instroom in combinatie met het Redesign kan zorgen voor knelpunten.
  Een verhoogde instroom WIA, het aangepaste dienstverleningsconcept en de verhoogde instroom WW, in combinatie met de UWV-brede aanscherping Handhaving, zullen leiden tot extra bezwaren en tot druk op een tijdige afhandeling van deze bezwaren.
  De komende periode blijft UWV in nauw overleg met het ministerie de volumeontwikkeling en de hieraan gelieerde haalbaarheid van de uitvoeringsafspraken volgen. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag