Werken aan integriteit

print

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op allerlei manieren dat UWV-medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen. Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt alle signalen van binnen én buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Ook signalen over het niet integer handelen van klanten en derden worden onderzocht.

In 2011 ontvingen we 177 signalen van mogelijke schending van de integriteit; er zijn 112 onderzoeken gestart en 104 zaken zijn afgesloten. Er is in negentien gevallen aangifte gedaan bij de politie, waarvan er elf gericht waren tegen een klant, vijf tegen een derde en drie tegen een medewerker van UWV. Daarnaast zijn er in twaalf gevallen arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, variërend van strafschorsing tot ontslag op staande voet.

Medio mei 2011 hebben we een Agressie Registratiesysteem in gebruik genomen. Hierin kunnen medewerkers die te maken krijgen met agressie van klanten, incidenten vastleggen. Op basis van de melding kunnen concrete maatregelen worden getroffen, zoals het instellen van een pand- of contactverbod voor de klant of aangifte bij de politie. Dankzij de registratie weten we welke klanten zich eerder agressief hebben gedragen en op welke wijze. Dat is van belang voor ons risicomanagement.

In 2011 heeft een aantal integriteitincidenten veel media-aandacht getrokken. We hebben daarom een aantal extra maatregelen genomen ter verdere verbetering:

  • Het beleid voor het verrichten van nevenwerkzaamheden is aangescherpt.
  • Er is een nieuw meetinstrument in ontwikkeling dat inzicht geeft in de ontwikkelingen op het gebied van integriteit. Dit instrument wordt in 2012 operationeel.
  • UWV richt een Commissie Integriteit in, bestaande uit onder meer de voorzitter van de Raad van Bestuur en een externe deskundige. Deze commissie richt zich op versterking van het integriteitsysteem door de verbinding te maken met organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • We versterken de alertheid van het management op risico’s en signalen van niet integer gedrag.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag