Overtredingen

print

In 2011 hebben we 45.000 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld, waarvan we er 37.000 met een boete hebben bestraft. De schadelast van deze overtredingen was bijna € 64 miljoen, met een boetebedrag van € 5,8 miljoen. In 2010 was het totale schadebedrag € 49,5 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt doordat we in 2011 bijna 12.000 meer overtredingen hebben geconstateerd, vooral binnen de WW. Tegelijkertijd daalt het gemiddelde schadebedrag sinds 2009: van € 1.955 in 2009 naar € 1.628 in 2011.

In 2011 hebben we in totaal 48.000 maatregelen opgelegd in verband met overtreding van inspanningsverplichtingen. Daarvan hadden er 45.000 betrekking op de WW. In 16.000 gevallen ging het daarbij om klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden; in 11.000 gevallen ging het om klanten die verwijtbaar werkloos waren.

De bedrijfsbezoeken in het kader van de Deeltijd-WW zijn per 1 juli 2011 gestopt. Tot die datum bezochten we in totaal 883 werkgevers en interviewden we 1.139 werknemers. Er lijkt nauwelijks sprake te zijn geweest van misbruik van de regeling.

In 2011 hebben de landelijke Interventieteams 393 bedrijfscontroles uitgevoerd en daarbij 4.637 personen gecontroleerd. In 189 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd. Het ging dan bijvoorbeeld om mensen met een uitkering die werkend werden aangetroffen. In 68 gevallen is fraude vastgesteld. Er zijn nog 30 gevallen in onderzoek. Het geschatte benadelingbedrag aan uitkeringsfraude UWV (inclusief de boete) is € 0,5 miljoen.

Het UWV Interventieteam Buitenland heeft in 2011 in negen landen veldonderzoek gedaan. Ook zijn individuele meldingen onderzocht in vier landen. We hebben voor het eerst belcontroles uitgevoerd in Duitsland en onderzoek verricht naar Toeslagenwet-gerechtigden in Marokko. Het opgetelde resultaat van deze acties is € 0,8 miljoen aan geconstateerde financiële benadeling van UWV. We hebben 28 boetes opgelegd en vier uitkeringen definitief beëindigd.

Voor gemeenten heeft het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) in 2011 voor € 10 miljoen aan verzwegen buitenlands vermogen getraceerd. Het ging om bijna 150 gevallen.

UWV heeft in 2011 de relatie met de Regiopolitiekorpsen en gemeenten versterkt, onder andere op het gebied van de hennepteelt. Ongeveer 35 procent van de aangehouden hennepteeltverdachten ontvangt een uitkering van UWV. In 2011 zijn in dit kader 222 zaken van uitkeringsfraude afgehandeld, met een totaal schadebedrag van € 0,7 miljoen. In 47 gevallen is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

De activiteiten van het Loket Gefingeerde Dienstverbanden (LGD) zijn gericht op onderzoek naar dienstverbanden die op papier worden aangegaan zonder dat er arbeid wordt verricht door de ‘verzekerde’. Doel is om op deze manier onder andere uitkeringen van UWV te krijgen. In 2011 hebben we voor deze vorm van uitkeringsfraude in 40 zaken voor € 1 miljoen aan schade getraceerd. Vrijwel al deze zaken zullen strafrechtelijk worden afgedaan.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag