Verbeteren ZW-Arborol

print

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. We hebben met het ministerie van SZW een aantal maatregelen afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie, om een verhoogde uitstroom te bereiken en om in te zetten op de mogelijkheden van mensen.

  • In 2011 hebben we een nieuwe rapportagetool landelijk ingevoerd voor een meer uniforme vastlegging van en rapportage over ZW-Arbogegevens .

  • Om beter te kunnen sturen, zijn intern nieuwe prestatie- en stuurindicatoren afgesproken over de uitstroom uit de Ziektewet, het opstellen van plannen van aanpak en de beoordeling van re-integratieverslagen.

  • Bij het indienen van een WIA-aanvraag moeten de werkgever en diens zieke werknemer samen een verslag indienen waarin ze rapporteren over hun inspanningen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Sinds 2009 toetsen we ook de re-integratieverslagen die onze eigen ZW-Arboteams opstellen over de inspanningen die UWV heeft geleverd om mensen met een Ziektewet-uitkering weer aan het werk te krijgen. Van deze re-integratieverslagen wordt inmiddels 90 procent getoetst door de WIA-teams in de districten. Deze teams bestaan uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een procesbegeleider. We sturen op 100 procent toetsing en hebben lokaal en landelijk leercirkels ingericht om de kwaliteit te borgen.

Op grond van positieve resultaten in een experiment is de re-integratiebegeleider voortaan de casemanager in het klantproces, en dus niet meer de verzekeringsarts. Die heeft nu, samen met de arbeidsdeskundige, meer een adviserende rol. Deze nieuwe werkwijze wordt 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet 2011
Ontwikkeling toekenningen Ziektewet 2011

In 2011 zijn 273.400 Ziektewetuitkeringen toegekend. De tabel toont hoeveel Ziektewet-uitkeringen sinds 2003 zijn toegekend aan uitzendkachten, werklozen en overige doelgroepen.

Lees verder