Beheersing re-integratiebudgetten

print

Re-integratiebudget WW

In 2011 hebben we € 8 miljoen uitgegeven van het Mobiliteitsfonds voor werknemers die met werkloosheid worden bedreigd en € 58 miljoen van het budget voor voornamelijk langdurig werklozen. De totale uitgaven voor de re-integratie van WW-klanten komen daarmee uit op € 66 miljoen. Bij de inkoop hebben we strak gestuurd om binnen het budget te blijven, onder meer door gefaseerd geld beschikbaar te stellen aan de districten. Het re-integratiebudget WW is per 1 januari 2012 afgeschaft. Daarop hebben we geanticipeerd door per 1 oktober 2011 te stoppen met het aanmelden van kandidaten voor nieuwe trajecten.

Re-integratiebudget arbeidsongeschiktheid

De uitgaven voor de inkoop van re-integratiedienstverlening van klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn uitgekomen op € 82 miljoen. In de tweede helft van het jaar hebben we onze re-integratie-inspanningen voor klanten met een WIA- of een Ziektewetuitkering opgevoerd. Voor de WIA heeft dit geleid tot een beperkte toename van het aantal trajecten, bij de Ziektewet is er in de tweede helft van 2011 een grotere toename geweest van het aantal ingekochte trajecten. Dat leidde slechts tot een beperkte stijging van de uitgaven. De uitgaven voor de extra inspanningen komen grotendeels ten laste van 2012 omdat er doorgaans twee tot drie maanden verstrijken voordat re-integratiebedrijven, conform het contract, hun eerste factuur bij UWV indienen. Overigens kopen we niet alleen trajecten in, we zetten ook zelf re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor Wajongers bijvoorbeeld hebben we het beoogde aantal plaatsingen mede dankzij eigen bemiddelingsactiviteiten bereikt.

De selectieve inzet en het opvoeren van de inspanningen gebeurden in goed overleg met het ministerie van SZW. De Inspectie Werk en Inkomen heeft vastgesteld dat we de onze afspraken met de minister goed uitvoeren en dat de verbetermaatregelen op het gebied van sturing en selectie (in aantallen kandidaten, uitgaven en verplichtingen) effectief zijn.

Budget onderwijsvoorzieningen

In 2011 hebben we 5.746 onderwijsvoorzieningen toegekend (2010: 5.800). Deze voorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van OCW aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten. We hebben in 2011 € 23 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 21 miljoen voor de klant en € 2 miljoen uitvoeringskosten (in 2010 € 19 miljoen respectievelijk € 2 miljoen). Het bedrag van uitgaven voor de klant van € 21 miljoen bestaat uit € 7,9 miljoen intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 5,4 miljoen meeneembare voorzieningen (zoals een hoortoestel) en € 8,0 miljoen vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

We hebben voor 2012 een taakstellend budget voor werkvoorzieningen toegekend gekregen van € 144 miljoen. Een taakstellend budget stelt hoge eisen aan de verantwoording die moet worden afgelegd over de beheersing, het beheer, de effectiviteit, de uitgaven en de controle daarop. Daarom is eind 2011 een Integraal Verbeterplan Voorzieningen vastgesteld. We geven prioriteit aan het financieel beheer en de beperking van het frauderisico.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten 2011
Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten 2011

Aan de re-integratie van werklozen hebben we € 66 miljoen uitgegeven in 2011. We gaven € 82 miljoen uit aan de re-integratie van arbeidsongeschikten. De tabel toont het aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten.

Lees verder