Divers personeelsbestand in 2012

print

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven naar diversiteit in ons personeelsbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten. 

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus innemen. Eind augustus 2012 was 55 procent van de UWV’ers vrouw; het aantal vrouwen in het 1e en 2e echelon is 23 procent en in het 3e en 4e echelon zijn ze met 31 procent vertegenwoordigd.

We willen behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de inbreng van jongere medewerkers. In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 515 medewerkers (472 fte’s) van jonger dan 35 jaar aangetrokken, van wie bijna driekwart vrouw is.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen. Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan; mensen die langer dan zes maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. In de eerste acht maanden van 2012 zijn bij Klantencontact 85 van zulke nieuwe medewerkers gestart.

Sinds enkele jaren stellen wij Wajongers in de gelegenheid om binnen onze organisatie te werken op een werkervaringsplaats. Dit jaar werken bij ons inmiddels 59 Wajongers op zo’n plek. Werkervaringsplaatsen hebben een tijdelijk karakter. We willen de inzetbaarheid van Wajongers binnen UWV verduurzamen door ook vaste arbeidsplaatsen te creëren voor deze doelgroep. Hiertoe is eind 2011 een pilot van start gegaan: binnen drie bedrijfsonderdelen analyseren we de mogelijkheden om geschikte takenpakketten voor Wajongers samen te stellen. We richten ons daarbij met name op moeilijk bemiddelbare Wajongers. Inmiddels zijn de eerste twee Wajongers gestart op duurzame werkplekken. We zorgen daarbij voor begeleiding van de Wajongers en van de directe collega's en managers op de werkvloer. Daarnaast blijven we werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Dennis van der Stelt (32), had een Wajong-uitkering
Dennis van der Stelt (32), had een Wajong-uitkering