Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2011

print

Alle handelingen van UWV worden intern streng gecontroleerd. Ze moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden alle afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is.

Het UWV-percentage financiële fouten in de uitkeringslasten is gedaald tot 0,9 procent. Hiermee voldoet UWV aan de norm dat 99 procent van de uitkeringen rechtmatig moet zijn. Het UWV-brede percentage onzekerheden is gedaald tot 0,0 procent. Dit betekent dat de rechtmatigheid is gestegen van 98,6 procent over heel 2010 naar 99 procent.

De hierna volgende tabel geeft gescheiden de percentages financiële fouten en onzekerheden in de uitkeringslasten weer.

Financiële Rechtmatigheid verslagjaar 2011
   Massa x miljoen* Financiële fouten (%) Onzekerheden (%)
Wet   2011 2010 2011 2010
Wajong  2.047 0,2 0,2 0,0 0,0
WAO  6.267 0,1 0,0 0,0 0,0
WAZ  275 0,2 0,0 0,5 0,0
Wazo  1.167 0,2 0,9 0,0 0,0
WIA  1.987 0,9 2,1 0,2 0,8
WW  4.603 1,7 2,4 0,0 1,0
ZW  1.552 3,4 2,6 0,0 0,0
TW  362 1,9 1,2 0,6 0,0
BIA  2 0,0 0,0 0,0 0,0
IOW  3 2,5 0,2 0,0 0,0
TRI**  - - 3,6 - 1,2
UWV -breed   0,9 1,1 0,0 0,3
* Uitgekeerd bedrag x 1 miljoen over het gehele verslagjaar 2011 (d.i. de periode oktober 2010 tot en met september 2011). ** De TRI is beëindigd, er waren geen lopende uitkeringen meer in verslagjaar 2011.

 

De belangrijkste verschuivingen in het percentage financiële fouten met impact op het UWV-brede rechtmatigheidpercentage doen zich voor bij WW, WIA, Ziektewet en Wazo.

Het overall percentage financiële fouten WW is gedaald van 2,4 naar 1,7. De positieve ontwikkeling van het WW-cijfer (WW-uitkeringen maken 25 procent uit van het totaal) heeft een belangrijk aandeel in de verbetering van het UWV-brede cijfer. Het WW-cijfer is een optelling van een aantal deelscores. De financiële onrechtmatigheid voor ontslagwerkloosheid is gedaald van 1,3 procent in 2010 naar 1,0 in 2011. Dit komt onder andere doordat er, in tegenstelling tot in 2010, geen fouten met een grote financiële impact zijn aangetroffen. Voor werkloosheid wegens betalingsonmacht zijn minder fouten geconstateerd, de onrechtmatigheid is daar gedaald van 0,6 procent in 2010 tot 0,1 procent. Ook bij vorstwerkloosheid is de onrechtmatigheid gedaald, van 0,3 procent in 2010 tot 0,1 procent. Minder gunstig is de ontwikkeling op het onderdeel inkoop en re-integratie WW. Hier steeg het foutpercentage van 0,2 procent in 2010 tot 0,5 procent.

Zowel het WIA- als het Wazo-cijfer laten een opvallende verbetering zien. Het foutpercentage WIA daalde flink van 2,1 procent in 2010 naar 0,9 procent. Het foutpercentage voor de Wazo daalde van 0,9 procent in 2010 naar 0,2 procent. Dit is vooral een gevolg van minder fouten bij de dagloonberekening.

Bij de Ziektewet komen in 2011, anders dan in 2010, enkele fouten met een relatief grote impact voor. De gunstige ontwikkeling van het Ziektewet-cijfer sinds 2009 is daardoor enigszins afgevlakt, in 2011 is het foutpercentage gestegen naar 3,4 procent.

Ook de Toeslagenwet (TW) en de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) laten een teruggang zien ten opzichte van 2010. Bij alle arbeidsongeschiktheidswetten ligt het foutpercentage onder de 1.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2011
Uitkeringen in 2011

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2011 ontvingen.

Lees verder