Er zijn 70 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2011 op het gebied van re-integratie.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Plaatsingspercentages AG 2011

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Voorkomen van uitkeringsinstroom 2011

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Afgeronde passende werkaanboden (PaWa's) met intensieve dienstverlening

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend. Het doel van 5.000 PaWa’s is in 2011 ruim gehaald: sinds april 2011 zijn 6.047 PaWa’s gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten 2011

Aan de re-integratie van werklozen hebben we € 66 miljoen uitgegeven in 2011. We gaven € 82 miljoen uit aan de re-integratie van arbeidsongeschikten. De tabel toont het aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Loonkostensubsidie 2011

UWV kan loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten 2011

Om Wajongers aan de slag te helpen, kunnen we re-integratietrajecten inkopen. De tabel toont de resultaten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling werkende Wajongers 2011

In 2011 vonden 6.400 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen Wajong 2011

Vanaf 1 januari 2010 zijn jonggehandicapten beoordeeld voor de nieuwe Wet Wajong. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag